Wazini mayelana nencazelo yokubona izinkawu ephusheni ngokusho kuka-Ibn Sirin?

Mostafa Ahmed
Amaphupho ka-Ibn Sirin
Mostafa AhmedMashi 19, 2024Isibuyekezo sokugcina: ezinyangeni ezi-4 ezedlule

Ukubona izinkawu ephusheni

U-Ibn Sirin uthi ephusheni, inkawu imelela umuntu olahlekelwe umusa wakhe futhi ongasenakuzisiza futhi akhathazeke. Futhi, libonisa umuntu onobuqili, ocasulayo, onolimi olubukhali. Ukubona inkawu ngaphakathi endlini kusho isivakashi esicasulayo esiphazamisa ubumfihlo bomndeni. Ukuzizwa wesaba izinkawu kukhombisa ukubangisana nomuntu onenhliziyo embi. Ngaphezu kwalokho, inkawu ifanekisela ukwenza izono ezinkulu. Ukuthwala inkawu ephusheni kungase kusho ukuba khona kwezitha endaweni eseduze yomphuphi. Ngakolunye uhlangothi, ukugibela inkawu kusho ukunqoba izitha. Ukuba khona kwenkawu embhedeni kubonisa ukungathembeki emshadweni noma izinkinga ezinkulu phakathi kwabashadile ngenxa yomuntu onobutha.

USheikh Al-Nabulsi uthi izinkawu ephusheni zimelela umuntu onamaphutha asobala ekuziphatheni kwakhe. Uma inkawu ihlasela umuntu ephusheni, lokhu kusho ukuthi umphuphi angase ahlangane nomuntu oqamba amanga nongenasici. Inkawu ibuye ibonakale njengesitha esibuthakathaka. Uma umuntu ezwa sengathi usephenduke inkawu, lokhu kubonisa ukuxhumana kwakhe nomlingo noma ukuthambekela kwakhe esonweni. U-Ibn Sirin unezela ukuthi inkawu ingase ibhekisele kumaJuda kwezinye izincazelo.

7090.jpg - Ukuchazwa kwamaphupho

Ukubona izinkawu ephusheni ngokusho kuka-Ibn Sirin

Ezincazelo zephupho lika-Ibn Sirin, ukubonakala kwezinkawu kubonisa izinkinga ezizungeze umuntu ngenxa yokwenza kwakhe ukwephulwa nezono ezithwala impilo yakhe, okubangela ukuba ahlukaniswe nabanye abangase bakuthole kunzima ukuxhumana naye ngenxa yokulimala okuhlobene. nalokhu kuziphatha. Ngakolunye uhlangothi, uma lo mbono uhlanganisa inkawu edala umonakalo ngaphakathi endlini, lokhu kubonisa ingozi engase ifike kumuntu noma umkhaya wakhe kumuntu ongathembekile nonobuqili, okungenzeka ukuthi uphakathi kwabangane noma ngisho nezihlobo.

U-Ibn Sirin udonsela ukunakekela eqinisweni lokuthi ukuhlangana nezinkawu emaphusheni kuwuphawu lwezinkinga ezinkulu zezimali umuntu angase abhekane nazo, exwayisa ngezikhathi ezinde zokuswela ezingase zimholele ekungeneni ezikweletini ezinkulu.

Ukubona izinkawu ephusheni kowesifazane ongashadile

Uma izinkawu zivela ephusheni lentombazane, lokhu kuthwala izincazelo eziningi ezihlobene nezimo ezimbi ezizungezile. Izinkawu ephusheni zingase zifanekisela ukubhuka nemizwa engemihle evezwa abanye abantu empilweni yentombazane ngaphandle kolwazi lwakhe. Lawa maphupho angase abonise amanga nenkohliso eqondiswe kuye ngenjongo yokuhlanekezela isithombe sakhe phambi kwabanye.

Lapho owesifazane ongashadile ebona izinkawu zizama ukumluma ephusheni, lokhu kungase kubonise ukuba khona kwabantu empilweni yakhe abambuka ngenzondo, nakuba ekholelwa ukuthi bangamnika ukusekelwa nosizo lapho kudingeka. Nokho, ezikhathini ezibucayi, angase abonise okuphambene, enezele ekucindezelekeni kokuphila kunokuba akudambise.

Uma intombazane ibona izinkawu ezinobukhulu obuhlukahlukene endaweni yayo yokusebenza, lo mbono ungase uhunyushwe njengophawu lwezingcindezi ezingokwengqondo nezokuziphatha ebhekana nazo ngenxa yesimo somsebenzi wayo. Kungakhathaliseki ukuthi kungenxa yenani elikhulu lemisebenzi eyabelwe yena noma ngenxa yezinhloso ezimbi nokuziphatha okungekuhle kwabanye asebenza nabo, lesi simo somsebenzi sibeka ingcindezi engokwengqondo ekhulayo kuye.

Ukubona izinkawu ephusheni kowesifazane oshadile

Ekuchazeni iphupho, iphupho mayelana nenkawu ehlasela owesifazane oshadile ingathwala izincazelo ezithile. Leli phupho likhomba ukuthi umphuphi ubhekene nezinselelo ezinkulu ezedlula ikhono lakhe lokuthwala. Lokhu kungase kube ukuthi kukhona othile onezinhloso ezimbi endaweni yakhe, okungenzeka ukuthi uyilungu lomndeni, ofuna ukumlimaza. Uma inkawu ikwazi ukuyiluma ephusheni, lokhu kungase kubonise ukuthi angase atholakale ekuguleni okungathi sína, ngezimpawu ezibonakala ngokucacile.

Ngakolunye uhlangothi, uma owesifazane oshadile ebona izinkawu eziningana zizama ukumhlasela ephusheni lakhe, lokhu kungase kubonise ukuba khona kwabantu abangalungile empilweni yakhe, abafuna ukudicilela phansi ikhaya lakhe nokulimaza yena nomndeni wakhe. Lo mbono ubonakala njengesixwayiso kumphuphi ukuba aqaphele abantu abaseduze kwakhe futhi ahlole ubudlelwano bakhe ngokuhlakanipha nangokucophelela.

Ukubona izinkawu ephusheni kowesifazane okhulelwe

Ekuchazeni okudumile kokubona izinkawu emaphusheni abesifazane abakhulelwe, lo mbono uvame ukubhekwa njengophawu olubonisa okuhlangenwe nakho okunzima ngesikhathi sokukhulelwa. Izinkawu, ngokwalezi zincazelo, zibonisa ukuthi owesifazane ubhekana nezithiyo zezempilo nezengqondo ezingase zithinte inkambo yokukhulelwa kwakhe. Ukuba khona kwezinkawu ephusheni kubonisa ukuthambekela ezinkingeni zokuphila ezingase zivimbele ukufezwa kwemigomo nezifiso.

Ikakhulukazi, uma owesifazane okhulelwe ebona ephusheni lakhe ukuthi udla inyama yenkawu, lokhu kungase kuhunyushwe njengenkomba yokuwohloka kwempilo yakhe noma isimo esingokwengqondo, okungase kulethe izinselele ezengeziwe phakathi nalesi sikhathi esibucayi. Ngakolunye uhlangothi, uma inkawu evela ephusheni incane, lokhu kungase kusho ukwamukela umntwana wesilisa. Kodwa-ke, lolu hlobo lokuqonda luphinde luphakamise ukuthi okuhlangenwe nakho komama kungase kube inselele.

Ukubona izinkawu ephusheni owesifazane ohlukanisile

Ekuchazeni iphupho, ukubona izinkawu zowesifazane ohlukanisile kubonisa ukuthi uzobhekana nobunzima nezinselele ezinkulu, ikakhulukazi mayelana nobuhlobo bakhe nomyeni wakhe wangaphambili. Uma owesifazane ohlukanisile ebona ephusheni lakhe ukuthi inkawu iyamhlasela, lokhu kungase kubonise okulindelekile kokuvela kwezinkinga ezintsha noma ukungena ebuhlotsheni nomunye umuntu ongahambisani naye, okuzomlethela ubuhlungu nokuhlupheka okwengeziwe.

Ngakolunye uhlangothi, uma owesifazane ohlukanisile ekwazi ukubhekana nokunqoba inkawu ephusheni lakhe, lokhu kuchazwa njengenkomba yokuthi unobuntu obuqinile nekhono lakhe lokubhekana nobunzima nokungaboni ngaso linye empilweni yakhe, okwenza kube lula. ukuze anqobe izithiyo futhi asinde ezinkingeni angase abhekane nazo.

Ukubona izinkawu ephusheni for indoda

Izazi zokuhumusha amaphupho zichaza ukuthi ukubonakala kwezinkawu ephusheni lomuntu kuthwala izincazelo ezihlukahlukene ezihlobene nokuziphatha kwakhe nobuhlobo bakhe. Lapho umuntu ebona inkawu, lo mbono ubonisa ukuthambekela kwakhe ekwenzeni izenzo ezibhekwa njengezono ezinkulu enkolweni. Uma inkawu ibonakala embhedeni, lokhu kungase kubonise ubukhona bokungathembeki noma izinkinga ezijulile phakathi kwabashadile.

Ngakolunye uhlangothi, uSheikh Nabulsi ukholelwa ukuthi inkawu ingamela umuntu ohlushwa ukukhubazeka okuningi okwaziwayo abantu, exwayisa ngengozi yokukhukhuleka ezonweni nezono ezinkulu ezingase zibe nomthelela omubi empilweni yomuntu.

Ngenkathi u-Imam Al-Osaimi echaza inkawu ephusheni njengophawu lobuntu onobuqili futhi onolimi olubukhali ovame ukuthuka abanye. Ukuzwa ukwesaba inkawu ephusheni kubonisa ukuncintisana nomuntu onezimfanelo ezimbi.

Uma inkawu ihlaselwa ephusheni, ibonakala njengesexwayiso sokulimala okungase kuvele emilingweni, futhi umphuphi welulekwa ukuba aqinise isivikelo sakhe esingokomoya ngokufunda i-Qur'an. Mayelana nokulunywa inkawu, kukhomba ukuthi kungenzeka ungene ezingxabanweni noma ezinkingeni nabanye abantu.

Inkawu yekheji ephusheni

Ukubona izinkawu emaphusheni kunesixwayiso phakathi kwezincazelo zamaphupho ngokusho kwezazi zezomthetho. Bakholelwa ukuthi lo mbono unemibono engemihle, ehlobene nezinselele umuntu angase abhekane nazo ekuphileni kwakhe. Bakholelwa ukuthi ukubonakala kwezinkawu emaphusheni kungase kube inkomba yesiteji esigcwele ubunzima, ubunzima, ukwehla kwenhlanhla, nokulahlekelwa kwezinto ezibalulekile ekuphileni komuntu.

Ukubonakala kwenani elikhulu lezinkawu ephusheni ikakhulukazi kubonisa ukubhekana nokulahlekelwa okubalulekile noma ukulahlekelwa izibusiso ngenxa yokuziphatha okulimazayo okungenzeka ukuthi umphuphi ukwenzile. Lo mbono uphethe isixwayiso kumuntu ukuthi angase abhekane nemiphumela enzima ngenxa yezenzo zakhe.

Uma iphupho lihlanganisa ukungqubuzana nezinkawu nokunqotshwa phambi kwazo, lokhu kungase kubonakale njengesibonakaliso esiyisixwayiso sokuhlupheka okukhulu kwezempilo okungase kukhuphuke kuze kube yingozi yokuphila. Ngakolunye uhlangothi, ukunqoba izinkawu ngempumelelo ngesikhathi sephupho kungahunyushwa njengesibonakaliso sokululama ezinkingeni zempilo kanye nokushintsha ekugwemeni ukuziphatha okubi.

Izinkawu zikhuluma ephusheni zowesifazane ongashadile

Ekuhunyushweni kwephupho, inkawu ikhonjiswe njengophawu olubonisa izinsizwa ezingenalutho nezingathembeki empilweni yentombazane. Uma inkawu ibonakala ikhuluma nowesifazane oyedwa, kukholakala ukuthi lokhu kubonisa ukuba khona komsheli ongafanele futhi odukisayo kuye. Uma intombazane ibona inkawu ihlasela umuzi wayo, lokhu kuhunyushwa njengendaba yamahemuhemu amabi ngenxa yezenzo zokungaphenduleki ezenziwa ngabanye kuyo, futhi kungase kubonise ukumangalelwa okungenabulungiswa okubhekiswe kuyo. Ukuhlala kude nokubalekela izinkawu ephusheni kubonisa ukuthi umphuphi useziqedile izinkinga noma amahlazo ayemzungezile, okusho ukuthi uphumelele ukunqoba izinkinga.

Komunye umongo, uma intombazane engashadile ibona ukuthi ikhuluma nenkawu endlini yayo, lokhu kuyinkomba yokuzihlanganisa nabangane ababi nokuthambekela ekuziphatheni okulimazayo noma ngisho nokuhileleka emalini engekho emthethweni. Ukuthwala inkawu ephusheni kungase kubonise ukuthwala imithwalo nemithwalo yemfanelo ebangelwa ubungane obuyingozi.

Mayelana nodaba lwendle yenkawu, kunenkolelo yokuthi umchamo wezinkawu ephusheni ufanekisela umona nokulimala komlingo, kuyilapho indle yawo ibonisa ukuthola izifo noma ukubhekana nemali engekho emthethweni. Ukuthinta inkawu ephusheni kungase kubonise intombazane eyamukela imibono engalungile nengamukeleki emphakathini.

Ukubulala izinkawu ephusheni

Iphupho lokubulala inkawu ephusheni lihunyushwa njengesibonakaliso esihle esibonisa ikhono lomphuphi lokunqoba izinkinga nezinselele abhekana nazo ekuphileni kwakhe. Leli phupho libonisa amandla angaphakathi omphuphi kanye nokuzimisela ukubhekana nobunzima ngesibindi nokukhululeka ekukhathazekeni nasekucindezelweni.

Kowesifazane oshadile onezinkinga zempilo, uma ebona ephusheni lakhe ukuthi ubulala inkawu, lokhu kuthathwa njengenkomba yokuthi impilo yakhe iya ngokuba ngcono futhi isifo esimphethe sesisondele. Lolu hlobo lwephupho lungaba umthombo wethemba nethemba kumphuphi emandleni akhe okunqoba izinkinga zakhe futhi azuze induduzo engokwengqondo.

Inkawu iluma ephusheni

Ukulunywa kulawa maphupho nakho kudlala indima engokomfanekiso; I-monkey bite ibonisa ukuba khona kwezingxabano noma izinkinga eziphazamisa impilo yomphuphi. Isibonelo, uma inkawu iluma isandla somphuphi ephusheni, lokhu kungase kubonise ukuba khona kwesitha esifuna ukulimaza indlela yakhe yokuziphilisa. Uma ukulunywa kusebusweni, kungase kufanekise ukuwohloka kwesithunzi noma ukulahlekelwa isithunzi phakathi kwabantu.

Ukuxosha izinkawu ephusheni

Ekuchazeni iphupho, ukubona inkawu kungaba nezincazelo ezahlukene kuye ngokuthi isimo somphuphi. Kowesifazane oshadile, ukumbona exosha inkawu ephusheni kungase kubonise ukuqala kwesigaba esisha esigcwele ukuthula nokuthula phakathi kwakhe nomyeni wakhe, njengokungathi kuwuphawu lokuqeda ubunzima obabume endleleni yabo. ndawonye.

Endodeni, lapho iphupha ivimba inkawu kude nayo, lokhu kungase kube uphawu lokuthi inqobe izinselele ezithile ezincane noma zomuntu siqu ebezimxakile noma ezimbangela ukuba akhathazeke, ngaleyo ndlela isuse inkundla ukuze ithole indawo ezinzile. esiteji.

Kodwa-ke, uma umphuphi ehlushwa ukugula, khona-ke ukuxoshwa kwakhe kwenkawu ephusheni kungase kube uphawu lwethemba nethemba lokuthuthukisa impilo kanye nokubuyiselwa okuzayo. Lo mbono ungase ulethe induduzo engokwengqondo yokuthi isikhathi esinzima sesisondele.

Ukubona udlala nezinkawu ephusheni

Ukubona ukudlala nezinkawu ephusheni kungase kubonise okuhlangenwe nakho umphuphi abhekana nakho, isibonelo, ukuba khona kwezinselele noma izimo ezidinga ukuba abhekane nokuphatha izinkinga ezithile empilweni yakhe. Umuntu angase abe nezinkinga zokulawula izindaba zakhe noma adinge ukufuna usizo lokunqoba ubunzima abhekene nabo. Inkawu encane ephusheni ingase iveze ikhono lomphuphi lokusungula izinto ezintsha futhi athole izixazululo ezintsha lapho kudingekile, ebonisa ikhono lakhe lokuzivumelanisa nezimo ezinzima.

Ngakolunye uhlangothi, umbono ubonisa isici esihle esibonisa impumelelo nenjabulo yesikhathi esizayo empilweni yomphuphi. Lesi sithombe sephupho singase sibonise izikhathi ezigcwele induduzo nempumelelo ekufinyeleleni imigomo yomuntu siqu.

Ukubona izinkawu zingihlasela ephusheni

U-Ibn Sirin ubonisa ukuthi ukuhunyushwa kokubona inkawu emaphusheni kubonisa izimo eziningi ezihlobene nempilo yomphuphi kanye nezinselele angase abhekane nazo ekuphileni kwakhe. Isibonelo, uma umuntu ebona ephusheni lakhe ukuthi ulwa nenkawu futhi uyamnqoba, lokhu kumemezela ukuqeda izifo nokululama kuzo. Ngakolunye uhlangothi, uma inkawu inqoba empini, lokhu kungase kubonise ukuthi umphuphi uhlushwa ukugula okunzima.

Ngaphezu kwalokho, ukuhlasela kwenkawu ephusheni kungase kuphathe izincazelo ezihlobene nobungozi obusongela ikhaya futhi kungase kubonise ukwesaba imilingo kanye nabasebenzi bayo. I-monkey wrestling ingabonisa nokuba khona kokuncintisana nabantu abanezinhloso ezimbi noma ukuziphatha.

Kwezinye izimo, ukuhlasela kwenkawu ephusheni kubonisa izinselele kanye namaqhinga umphuphi angase abhekane nawo, kuhlanganise nokungena ebudlelwaneni obuyingozi noma ubudlelwano obuhlukumezayo. Ukusinda komphuphi ekuhlaselweni kwezinkawu kunikeza ithemba lokunqoba izitha nabaqhudelana nabo.

Ngaphezu kwalokho, u-Ibn Sirin ukhuluma ngendaba yokuhlangana nenkohliso nokukhwabanisa emaphusheni ahlanganisa nezinkawu. Uma umphuphi ephumelela ukulwa nenkawu futhi amnqobe, lokhu kubonisa ukuthi uyembule uzungu noma iqhinga. Uma umphuphi elinyazwa inkawu, noma ngokuluma noma ukunwaya, angase ahlukumezeke ngenxa yomuntu oziphatha kabi.

Ekugcineni, ukubona inkawu idla inyama ephusheni kubonisa ukuba khona kwezinselele ezingase zilimaze amalungu omndeni wakhe, ikakhulukazi izingane. Lezi zimpawu kufanele ziphathwe ngokuqapha nokuzindla, kukhumbula ukuthi ukuchazwa kwamaphupho kuncike kumongo wephupho kanye nezimo zomuntu siqu zomphuphi.

Ukubona izinkawu ezincane ephusheni

Ekuchazeni amaphupho, ukubonakala kwezinkawu ezincane kuthwala izincazelo ezibalulekile mayelana nemvelo yenhlalo ezungezile umuntu. Ngokuvamile, lo mbono ungase ubonise ukuba khona kwabantu ngabanye empilweni yomphuphi ababonakala ngokuzenzisa nokukhohlisa, okudinga ukuqapha nokuqapha. Kusho futhi ukuba khona kwezitha ezicashile ezihlose ukulimaza ophuphile futhi zifukamele ubutha nenzondo kuye, okudinga ukunakwa nokuqapha.

Futhi, lo mbono ungase ukhanyise izici zobuntu bomphuphi ezihlobene nezici ezimbi nokuziphatha okubi okuye kwangena ekuziphatheni kwakhe, futhi kuqokomisa isidingo sokuthuthukisa nokusuka ezenzweni ezingalungile ezimzungezile.

Ngaphezu kwalokho, uma umbono uhlanganisa ukuthola umntwana wenkawu, lokhu kungahunyushwa njengenkomba yokuthi inzuzo ethile noma izinzuzo zizozuzwa, kodwa emithonjeni engabazekayo noma engenasimilo, njengokukhwabanisa noma ukukhwabanisa. Lezi yizici okufanele umphuphi acabange ngazo futhi azindle ngemiphumela yazo ngekusasa lakhe.

Isixhumanisi esifushane

Shiya amazwana

ikheli lakho le-imeyili ngeke lishicilelwe.Izinkambu eziyisibopho zikhonjiswa ngu *